Book Launch: Intlambo Yokufel’amahashe by Zongezile Matshoba

Cingisisa. Buya umva, ucinge ngeentsuku zakho ungumntwana wesikolo. Jonga, ukhangele igalelo olenzayo ngoku kwimfundo. Likhona phofu? Ligalelo elinjani, elihle okanye elibi? Ucinga ukuba injani imeko yemfundo kunamhla? Tyisa amathambo engqondo, ubhence isimo semfundo nonobangela wesimo eso.
Eli bali licela umngeni kumntwana wesikolo, utitshala, umzali, kunye nabani na onesandla esikolweni nakwimfundo yomntwana waseAfrika nakwihlabathi liphela. Ukuphakama nokuphucuka kwemfundo kuxhomekeke kulowo uwusabelayo loo mngeni. Ngenela le ngxoxo ngokuthi uzifundele lencwadi, uze nawe uphose esivivaneni.

This event is hosted and run by AMAZWI.

View the recorded session.

  • Ticket Price: R0.00
  • Genre: Family
  • Duration (minutes): 60mins
  • Release Date: July 23, 2021 15:00 - July 31, 2021 23:59

THE VOD WINDOW HAS CLOSED