Dineo

Language | Sesotho

Written by | Dr Jerry Mofokeng wa Makhetha

Performed by | Relebohile Mabunda

Directed by | Thabiso Rammala

Ulwimi | Sesotho

ubhalwe ngu | Dr Jerry Mofokeng wa Makhetha

Umlawuli | Relebohile Mabunda

Umdlali | Thabiso Rammala

Dineo

This piece is written in SeSotho from Lesotho with a little English. It is set in Lesotho.
Dineo is a member of Lesotho’s Liberation Movement turned ruling party who faces criticism and possible exclusion from a position she deserves because of claims that she is not a MoSotho woman. Attempts have been made to taint her name by drawing attention to the fact that her mother is a Malawian. In order to extinguish this fire before it destroys her chances, she confronts the key instigator. She draws on her vast knowledge of SeSotho culture and the specific upbringing which shaped her into a proud and uncompromising MoSotho woman to destroy her assailant’s claims.

Dineo

Eliqhekeza libhalwe ngesiSuthu saseLesotho kubekho ke nesiNgesi apha nalapho. Yona yenzeka eLesotho.
uDineo lilungu leqela laseLesotho lenkululeko elijike laliqela elilawulayo ojongene nokugxekwa, nokubekelwa bucala kwisikhundla esimfaneleyo phofu. Ngelithi yena akangomfazi ongumSuthu. Enziwe amayelenqe kuzanywa ukungcolisa igama lakhe kutshalwa ingqalelo kwinto yokuba unina ngowaseMalawi. Kuze acime engekavuthi lomlilo, engekenzi monakalo egameni lakhe, uye waqondana ngqo nabaphembi balemeko. Apho athetha ngolwazi lwakhe ngenkcubeko yabeSuthu nendlela akhuliswe ngayo emenze wanebhongo neqayiya ngobayintwazana yomSuthu, ezama ukucima amabango ango abekwa ngabacinezeli bakhe.

This is a project of the Market Theatre Laboratory