K’Ster Conversations – Boy and Girl

Language | SeTswana/Afrikaans mix (Kimberly dialect)

Written by | Vuyisile Mshudulu

Performed by | Dambuza Nqumashe, Foxy Riet and Madge Kola

Directed by | Monageng Motshabi

Ulwimi | SeTswana/Afrikaans mix (Kimberly dialect)

Ubhalwe ngu | Vuyisile Mshudulu

Umlawuli | Monageng Motshabi

Umdlali | Foxy Riet, Madge Kola noDambuza Nqumashe

K’ster Conversations – Boy and Girl 

Set in the land of Kgosi Galeshewe known as Kimberley, the scene is an everyday, everyman kind of encounter in the township of Galeshewe. It’s a day to day tale of the endless pursuit of comfort, warmth, love, acknowledgement and maybe good old sex. The scene is written in a Galeshewe brand of Is’camtho called K’ster Lingo, which is a blending of SeTswana, IsiXhosa, isiZulu, Afrikaans and English in such a unique way that all the languages exist together in one sentence.
Boy wants girl. Girl thinks boy is reaching way beyond his league. Boy tries to adjust strategy but gets insulted for being unemployed and not so clean. Boy walks away with a limp tail between his legs. Girl and her old friend enjoy a laugh at boy’s expense before exchanging small talk about good life, good sex and eating better. And then a shift when girl wants to borrow money from girl. Girl won’t give because other girl already owes her from previous borrowing. But the real problem is girl took other girl’s man and now wants money from her. Insults are exchanged. Girl tells girl to take her man back if she wants him. More insults. Life goes on. Tomorrow it may repeat, perhaps at a different intensity. Or not.

Ingxoxo kaK’ster 

Yenzeka kumhlaba kaKgosi Galeshewe owaziwa njengeKimberly, lomboniso yinto yemihla nezolo, kwandibano yabantu balelokishi kaGaleshewe. Le yintsomi yemihla ngemihla emi ekukhangeleni intuthuzelo, ubushushu, uthando, ukubonakala kwaye mhlawumbi nokwabelana ngesondo. Lomboniso ubhalwe ngokophawu nendlela yomboniso weScamtho seGaleshewe. Is’fanakalo esibizwa njengeK’ster Taal, esingumxube weezilwimi IsiTswana, IsiXhosa IsiBhulu kunye nesiNgesi kwisivakalisi esinye.
Umfana ufuna intombi. Intombi icinga umfana noko ugabadelele ngaphezulwana kunalendawo akuyo. Umfana uzama iqhingana elitsha. Kodwa adibane nezithuko zobangumahlalela omdaka. Umfana awusonge owakhe umsila ayicuthe ibencinci. Ntombi leyo nomhlobo wayo bahleke lentlungu yalomfana beziba ngencoko ngobomi obuqhakazelayo, nokwabelana ngesondo ngendlela emnandi kwaye nokutya izinewunewu. Kubekho utshintsho xa intombi ifuna uboleka imali kwenye intombi le. Intombi le yhale ngelithi usamtyala imali. Kodwa eyona ngxaki apha yileyokuba intombi ibe indoda yentombi le ngoku iphinda ifune ukuboleka kwakuyo. Baxambulisana bethukana. Intombi ixelele intombi le intoyokuba ingayithatha indoda yayo xakucaba isayifunela kuyo. Kulandeliswe ngezinye izithuko. Buqhubeke ubomi. Nangamso singaphinda esisehlo, mhlawumbi sesigqithisele. Okanye singenzeki kwa.

This is a project of the Market Theatre Laboratory