You Suck and Other Inescapable Truths

Language | English

Written by | Klara Van Wyk

Performed by | Klara Van Wyk

Directed by | Klara Van Wyk

Ulwimi | English

ubhalwe ngu | Klara Van Wyk

Umlawuli | Klara Van Wyk

Umdlali |  Klara Van Wyk

You Suck and Other Inescapable Truths 

While the piece is in English, it is written with a distinct Afrikaans accent in place. This helps create a clearer picture of a teenager whose first language is Afrikaans but she must operate in an Anglophile school where she is in the minority.

While our hero, Pretina De Jager, is a dance enthusiast with a “siyabangena” (let’s go get them) and no turning back attitude, her attempt to earn a place among the cool kids backfires. First her cool belly ring gets infected. And then a nasty kid spreads a rumour claiming that our hero has chlamydia by circulating an unflattering drawing of Petrina presented with an elongated chin. And to destroy her chances of ever getting into the A group, where you have to be at least 70% pretty to get in, the doctor confirms that indeed she has a long chin. But all is not lost for Pretina because, when she least expects it, she has an encounter with her crush that ends with them looking into each each other’s eyes and her surfer crush saying “fanks”, in a manner that takes her breath away and assures her that indeed every cloud has a silver lining.

Wena, nenyaniso zakho niluzothe

Noxa esisiqendu sibhalwe ngesiNgesi, sibhalwe ngophawu oluchaza imvelaphi yomntu olibhulu. Lonto inceda ekuboniseni umfanekiso ocacileyo obonisa umntwana othetha isibhulu elulwimi lwakhe kodwa kufuneke ekwazile ukuphila kwisikolo samangesi, njengoba bona bebambalwa.
Iqhawekazi eli lethu uPetrina De Jager, ngumthandi omkhulu womdaniso onoluvo longaphelelwa ngamandla kwaye ema ngelithi ‘Siyabangena’. Ubuya umjikele umzamo wakhe wokuzibandakanya nabantwana ababonwa ingathi ‘bantswemphu.’ Kuqale kwasuleleka umgqobhozo wakhe awenze esiswini. Ngoku mntwana uthile onengcinga ezimbi usasaza into yokuba iqhawe lethu linesifo sangaphantsi. Uhambisa umzobo ongathandekiyo kaPetrina enesilevu esitsalekileyo. Kwaye, ucima kwathuba lakhe lokuba angene kwiqela lokuqala, apho kufuneka noko ubuhle bakho bufikelele ku70 % kuze ungene. Ugqirha naye uyayingqina into yokuba nyani unesilevu eside. Kodwa, akutshanga kwaphela ngoPetrina ngoba kanye xa engacingelanga ubenendibano nomntu anomdla kuye. Athi lomntu ” Fanks” ethetha lento ngendlela ekholisa uPetrina imxolisa umoya. Esala nelithi inene themba mqala, uzakuginya.

This is a project of the Market Theatre Laboratory